Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân tại Blogradio.org.

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân bản tin mới cập nhật hôm nay.

Đúng 8 giờ ngày 20-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý, đồng bào, chiến sĩ cả nước và chúc mừng các đại biểu mới trúng cử. được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Dương Giang / TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những thành tựu mà Quốc hội Việt Nam đạt được trong 75 năm qua đều xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng – nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dân giao phó. cấp phó.

Quốc hội luôn nắm vững đường lối, quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng để thể chế hóa thành luật và vận dụng đúng đắn vào hoạt động của Quốc hội.

Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến ​​nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri, đưa Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng. của người dân.

Đồng thời là kết quả của quá trình không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức làm việc của Quốc hội, năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; với sự phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan; sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới theo tinh thần Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế. – Báo cáo chính trị, xã hội và các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa quyết định đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng hết sức vẻ vang đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của 35 năm đổi mới mang lại, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, yếu kém. từ trong nước, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội cần phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 75 năm qua, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ mới.

Muốn vậy, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng. của người dân.

Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng. , an ninh, đối ngoại; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; ưu tiên xây dựng, bổ sung luật ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng cường tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những kết quả đạt được. , những ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi; tập trung giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị sau giám sát.

Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất, nhất là quyết định về ngân sách nhà nước, các vấn đề kinh tế – xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các công trình xây dựng quan trọng quốc gia. Quốc hội đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trước mắt cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt để đảm bảo cho các hoạt động của Quốc hội khóa XV. sẽ khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong thời kỳ mới.

“Cho rằng, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định, tôi muốn nhấn mạnh thêm, đó là toàn thể đại biểu Quốc hội nước ta nhiệm kỳ này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Tổ quốc. , vì nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao chuẩn mực về mọi mặt, gần gũi, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cử tri và nhân dân giao hết khả năng của mình ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Các đoàn đại biểu Quốc hội; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, trong bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; Với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn. thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân. cấp có nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo TTXVN


Qua bài viết chủ đề Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Từ khoá liên quan đến chủ đề Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

#Tổng #Bí #thư #Phát #huy #vai #trò #cơ #quan #đại #biểu #cao #nhất #của #nhân #dân.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *