Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Blogradio.org.

Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội bản tin mới cập nhật hôm nay.

Ngày 12/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy theo hướng kịp thời, bài bản, khoa học. Nổi bật là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Giải quyết nhiều việc mới, việc khó

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thành ủy đã sớm ban hành, chỉ đạo triển khai Chương trình 01-CTr/TU “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh” với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn của thành phố. Thành ủy cũng đã tập trung chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; chỉ đạo thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua là nhiều việc mới, việc khó đã được tập trung giải quyết, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém. Thông qua việc ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, Chỉ thị 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đã củng cố 226/226 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 100%) và giải quyết các vụ việc phức tạp góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Thành ủy cũng đã ban hành, chỉ đạo triển khai Đề án 06-ĐA/TU, Đề án 21-ĐA/TU, rà soát, sắp xếp giảm 2.708 thôn, tổ dân phố (tỷ lệ 34,0%), giảm 8.900 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau sắp xếp giữ được ổn định tình hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, đào tạo kỹ năng thực tiễn cho cán bộ nguồn. Công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, mở rộng giám sát chuyên đề… được tập trung thực hiện, giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực.

Công tác dân vận không ngừng được đổi mới, chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận có chuyển biến, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả tích cực. Các lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng được chú trọng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xã hội. Công tác nội chính được tăng cường.

Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU “về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đạt kết quả tích cực.

Chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tái giám sát đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thành phố.

Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ. Thành ủy đã thành lập 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra để chỉ đạo, kiểm tra đại hội cấp cơ sở. Kết quả đã chỉ đạo thành công toàn diện đại hội của 17.118 chi bộ; 2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

5 bài học kinh nghiệm

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, trong nhiệm kỳ, mặc dù có biến động về cán bộ lãnh đạo chủ chốt song tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy luôn kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo mọi hoạt động của Thành ủy được duy trì liên tục, thông suốt, hiệu quả; huy động được sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang; của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô; ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống phát sinh như công tác phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt, như: Chỉ số SIPAS, PAPI, đô thị hóa, vận tải hành khách công cộng, xử lý nước thải, một số công trình trọng điểm chậm tiến độ. Hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu, chưa đồng bộ. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương có mặt còn hạn chế…

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng bộ về những thiếu sót, khuyết điểm đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; chủ động, tích cực tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ hai, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thứ ba, coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng và đúng những vấn đề quan trọng của thành phố.

Thứ tư, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn liền với kỷ cương, gắn bó mật thiết, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Thứ năm, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên.

Từ những bài học kinh nghiệm được đúc rút, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ đề ra các kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hanoi.gov.vn


Qua bài viết chủ đề Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Từ khoá liên quan đến chủ đề Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

#Kiểm #điểm #công #tác #lãnh #đạo #chỉ #đạo #của #Ban #Chấp #hành #Đảng #bộ #thành #phố #Hà #Nội.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.