Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu tại Blogradio.org.

Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu bản tin mới cập nhật hôm nay.

Khoản thu Tổ chức trực an ninh cổng trường với mức thu 40.000 đồng/học sinh/năm học đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt trong Công văn số 8027/UBND-VP ngày 12/8/2019 hướng dẫn thu và sử dụng các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký.

Trong mục 6 Công văn số 8027/UBND-VP ngày 12/8/2019 có ghi rõ:

“6. Khoản thu thỏa thuận phục vụ:

Tổ chức thuê dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học (Áp dụng cho cấp mầm non, tiểu học). Tổ chức thuê dọn dẹp nhà vệ sinh của học sinh (Áp dụng cho tất cả các cấp học); Tổ chức trực an ninh cổng trường”.[1]

Công văn số 8027/UBND-VP ngày 12/8/2019 hướng dẫn thu và sử dụng các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký.

Tổ chức trực an ninh cổng trường có phải nhiệm vụ của phụ huynh, học sinh?

Điều 2 Quyết định số: 46/2007/QĐ-BGDĐT quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có ghi rõ:

“Điều 2. Yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học

1. Là nhiệm vụ thường xuyên của các trường học.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong trường học; giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.

3. Chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, chủ động phòng ngừa kết hợp với đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, cán bộ, nhân viên (sau đây gọi chung là cán bộ, nhà giáo) và người học vi phạm pháp luật”.[2]

Như vậy, Tổ chức trực an ninh cổng trường không phải nhiệm vụ của phụ huynh, học sinh mà là nhiệm vụ thường xuyên của các trường học.

Vì vậy, phụ huynh học sinh không phải đóng tiền cho hoạt động Tổ chức trực an ninh cổng trường.

Nhà trường có được phép thu tiền để Tổ chức trực an ninh cổng trường không?

Điểm 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có ghi rõ:

“4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.[3]

Mục 3 Công văn 1620/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 có ghi rõ:

“3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; đồng thời chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này”.[4]

Khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT: “Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường”.[3]

Như vậy, nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh hay bất cứ tổ chức nào cũng không được phép thu tiền để Tổ chức trực an ninh cổng trường.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi Công văn số 8027/UBND-VP ngày 12/8/2019 hướng dẫn thu và sử dụng các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với những cơ sở giáo dục đã thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường phải trả lại cho phụ huynh học sinh. Với những cơ sở giáo dục đang thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường phải dừng ngay, phải trả lại cho phụ huynh học sinh.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://bariavungtau.edu.vn/SoGDDT/4/1948/2240/21676/KE-HOACH-TAI-CHINH/Cong-van-so–8027-UBND-VP–ngay-12-thang-08-nam-2019-V-v-huong-dan-ve-viec-thu-va-su-dung-cac-khoan-thu-khac-cua-co-so-giao-duc-va-dao-tao-cong-lap-tu-nam-hoc-2019-2020-tren-dia-ban-tinh-Ba-Ria—Vung-Tau.aspx

[2]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-46-2007-QD-BGDDT-quy-dinh-cong-tac-bao-dam-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-54545.aspx

[3]https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-66455-d1.html

[4] https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-1620-BGDDT-KHTC-2020-thuc-hien-cac-khoan-thu-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-442247.aspx

Lê Mai


Qua bài viết chủ đề Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu

Từ khoá liên quan đến chủ đề Đề nghị Bà Rịa – Vũng Tàu sửa công văn 8027/UBND-VP, tránh lạm thu

#Đề #nghị #Bà #Rịa #Vũng #Tàu #sửa #công #văn #8027UBNDVP #tránh #lạm #thu.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *