Chord/Tab song: 把回忆拼好给你 (Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh) | chords #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm Chord/Tab song: 把回忆拼好给你 (Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh) đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem ngay bảng hợp âm bài hát này ngay tại đây nhé.

Chord/Tab song: 把回忆拼好给你 (Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh) | Blogradio cung cấp hợp âm mới nhất.

wǒmen [Fmaj7]zhī jiān de huí[G]yì
quánbù [Am]dōu xiǎoxīn dì shōují
wǒ zǒng [Fmaj7]shì tōutōu de kū[G]qì
xiàng juàn [Am]niǎo shīqùle guīqī
dàn yuàn [Fmaj7]wǒ xiāngxìn de ài[G]qíng
jiéjú [Em]jǐn wò zài wǒ shǒu[Am]xīn
shíguāng [Fmaj7]cōngcōng què méiyǒu [G]yíshī guò [Csus4]qù [C] 
xī[Fmaj7]wàng wǒmen yǒu [G]guāngmíng de wèilái[Em]hái yǒu nénggòu zhuāng xià [Am]xīngkōng de qídài
kě [Fmaj7]xiànshí wèihé ràng wǒ gǎndào [G]rúcǐ xièdài
zǒng [C]huáiniàn xiāngyù shí wǒmen wúshì luòyè hé rén hǎi[Fmaj7] shì nǐ ràng wǒ yǒnggǎn [G]bù zài xiàng kē chén’āi[Em] shì nǐ cháng bāng wǒ zhàoliào [Am]zhuāngzhe mèng de pénzāi[Fmaj7] měi yītiān wǒmen dōu shì [G]rúcǐ yúkuài
yī[Csus4]zhídào tiānsè jiàn wǎn kàn zhuó[C]luò rì wúnài líkāi
 [Am] wǒ zhīdào nǐ ài jíyóu ài xiào shènzhì ài fādāi[Fmaj7] wǒ zhīdào nǐ pà cǎochóng [C/E]hái yǒu yèwǎn de yāoguài[Dm7] wǒ xǐhuān nǐ yǒu yīdiǎn xīnbùzàiyān de zhuàngtài[Fmaj7] kàn qǐlái xiàng gè huí dào [G]qī suì shíhòu de xiǎohái[Am] gāi rúhé jiāng wǒ zhè fèn [G]gǎnqíng xiàng nǐ gàobái[Fmaj7] xǐhuān què yòu bù gǎn ài[C/E]zhí dào zhěnggè yǔzhòu[Dm7] zài wèi wǒ jiāolǜ shīshén huāngzhāng zhī zhōng xǐng lái[Fmaj7] jiù xiàng shì hēi’àn guòhòu [G] límíng shèngkāi
 
wǒmen [Fmaj7]zhī jiān de huí[G]yì
quánbù [Am]dōu xiǎoxīn dì shōují
wǒ zǒng [Fmaj7]shì tōutōu de kū[G]qì
xiàng juàn [Am]niǎo shīqùle guīqī
dàn yuàn [Fmaj7]wǒ xiāngxìn de ài[G]qíng
jiéjú [Em]jǐn wò zài wǒ shǒu[Am]xīn
shíguāng [Fmaj7]cōngcōng què méiyǒu [G]yíshī guò [Csus4]qù [C] [Fmaj7] [G] [Em] [Am] [Csus4] [C] 
nèi[Fmaj7]tiān nǐ zài yǔhòu jiējiǎo [G]dāyìng jiēshòu wǒ de ài[Em] nà yīkè wǒ de shìjiè [Am] yǒule sècǎi[Fmaj7] zhè yīshēng wúfǎ wàngjì [G]guānyú chéng lán sè de nǐ[C] xiàng yī fèn lǐwù qiǎorán chéngxiànzài wǒ de jìngyù[Fmaj7] wǒmen cóng qīngchén qǐ [G] wán yī zhěng tiān yóuxì[Em] dào yèwǎn yīqǐ [Am]kàn wǒ zuì’ài de jù[Fmaj7] nénggòu yǒngyǒu zhèxiē [G]yǐ zúgòu xìngyùn
wǒ [Csus4]yǐjīng bù zài qídài qítā [C]shénme dōngxī
 [Am] wǒmen yě jīngcháng zhēngzhí [G]hùxiāng bù jiē diànhuà[Fmaj7] zài tóngyī fángjiān zhōngyú [C/E]hūjiào lěngmò dǐdá[Dm7] yě céng xiǎngguò yǐhòu shēnghuó méiyǒu rén qiānguà[Fmaj7] bǎ ài rēng diào zhǐ shèng [G]yīkuài cánkù shāngbā[Am] ér nàxiē nǐ sòng wǒ de [G]mèng jiào wǒ zhé de [Fmaj7]huā
táowáng de shèng[C/E]xià
zài yèkōng yǐnmò [Dm7]zhī jì wèi wǒ diǎnrán yān[Fmaj7]huā
jìmò shí ràng wǒ [G]bǎ kuàilè pīn qǐlái [G]ba
 
wǒmen [Fmaj7]zhī jiān de huí[G]yì
quánbù [Am]dōu xiǎoxīn dì shōují
wǒ zǒng [Fmaj7]shì tōutōu de kū[G]qì
xiàng juàn [Am]niǎo shīqùle guīqī
dàn yuàn [Fmaj7]wǒ xiāngxìn de ài[G]qíng
jiéjú [Em]jǐn wò zài wǒ shǒu[Am]xīn
shíguāng [Fmaj7]cōngcōng què méiyǒu [G]yíshī guò [Csus4]qù [C] 
wǒmen [Dm7]kěyǐ jiù xiàng shì háizi yī[Em7]yàng chéngzhǎng [Am7]yǒngyuǎn [Dm7]wú suǒ wèijù yìwúfǎngù [Em7]xiàngzhe wèizhī [Am7]de qiánfāng
yuánlái [Dm7]wǒmen měitiān nǔlì zhǎng chéng [Em7]kàn shì dàrén de [Am7] múyàng
wèile [Gm7]kěyǐ yīqǐ [C] kuàyuè shān [Fmaj7] hé hǎiyáng
nà shí de wǒ [Dm7]měitiān dū qídǎo shíxiàn zhè [G] ge mèngxiǎng
 [Fmaj7] xiànzài de nǐ [C/E]hái hǎo ma
shìfǒu [Dm7]hái huì xiàng cóngqián yī[C/E]yàng de ài xiào[Fmaj7] xiànzài de nǐ [C/E]hái hǎo ma
dāng nǐ [Dm7]jìngzhí zài wǒ miànqián [C/E]tǎnyán fàngxià[Fmaj7] xiànzài de [C/E]nǐ hái hǎo ma
shìfǒu [Dm7]xiàng cóngqián yīyàng yǒu [C/E]wúxiàn de wēnróu a[Dm7] xiàn zài de [Em7]nǐ hái hǎo ma[Fmaj7] yuàn nǐ néng bǎochí yuèliàng bān de xīn [F] yào ài [G]zìjǐ a
 
wǒmen [Fmaj7]zhī jiān de huí[G]yì
quánbù [Am]dōu xiǎoxīn dì shōují
wǒ zǒng [Fmaj7]shì tōutōu de kū[G]qì
xiàng juàn [Am]niǎo shīqùle guīqī
dàn yuàn [Fmaj7]wǒ xiāngxìn de ài[G]qíng
jiéjú [Em]jǐn wò zài wǒ shǒu[Am]xīn
shíguāng [Fmaj7]cōngcōng què méiyǒu [G]yíshī guò [Csus4]qù [C] 
dúzì [Fmaj7]shōují liǎng gè rén [G]zhī jiān de huíyì
jíshǐ [Em]měi dāng dào zhè shíhòu [Am]wǒ dūhuì kūqì
wèihé [Fmaj7]yīqiè biàn dé [G]rúcǐ wúfǎ [Am]huí dào guòqù [Am]dàn wǒ [Fmaj7]réng yuànyì gǎnxiè nǐ [G]gěiguò wǒ àiqíng
měi yī[Em]chǎng fēngjǐng dōu shì wǒmen [Am]ài de zhèngmíng
jiùsuàn [Fmaj7]rújīn tiāngè[G]yīfāng zhù nǐ [Csus4]yúshēng dòngtīng a [C]dúzì [Fmaj7]shōují liǎng gè rén [G]zhī jiān de huíyì
jíshǐ [Em]měi dāng dào zhè shíhòu [Am]wǒ dūhuì kūqì
wèihé [Fmaj7]yīqiè biàn dé rúcǐ wúfǎ [Am]huí dào guòqù [Am]dàn wǒ [Fmaj7]réng yuànyì gǎnxiè nǐ [G]gěiguò wǒ àiqíng
měi yī[Em]chǎng fēngjǐng dōu shì wǒmen [Am]ài de zhèngmíng
jiùsuàn [Fmaj7]rújīn tiāngè[G]yīfāng bǎ huí[Csus4]yì pīn hǎo gěi nǐ [C]


Vậy là Blogradio.org đã cung cấp cho bạn nội dung chủ đề Chord/Tab song: 把回忆拼好给你 (Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh) rồi nhé. Ngoài xem chord của bài hát này, bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm bài hát mới nhất tại đây nha: https://blogradio.org/am-nhac.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bản nhạc Chord/Tab song: 把回忆拼好给你 (Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh).

#ChordTab #song #把回忆拼好给你 #Gói #Gọn #Hồi #Ức #Trao #Cho #Anh.
Rất mong những thông tin này mang lại nhiều giá trị cho bạn, chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *